Documents to be carried for XI class admission

Bhonsala Military College    30-Aug-2020
Total Views |
        

 

   C.H.M.E.Society's

      BHONSALA MILITARY COLLEGE
             Rambhoomi Nashik-5


11th  STANDARD ONLINE ADMISSION-2020-2021

11वी वर्ग प्रवेश प्रक्रिया २०२०-२०२१

Documents to be submitted

(प्रवेश निश्चित करतांना जमा करावयाची कागद पत्रे)

Time : 10 am to 5 pm

                  

Sr.No.

Documents to be submitted (प्रवेश निश्चित करतांना जमा करावयाची कागद पत्रे)

            1

1. Proceed form (11thadmission.org. in)

१. प्रोसीड फॉर्म

             2

2. Part-1

२.पार्ट -१

             3

3. Part- 2

३. पार्ट -२

            4

4. Original School Leaving Certificate + 2 Xerox

. शाळा सोडल्याचा मूळ दाखला + २ झेरॉक्स प्रती.

            5

5. 10th standard pass Mark sheet (2xerox)

5. 10 वी पास गुणपत्रिका झेरॉक्स ( 2 प्रती)

          6

6.Caste Certificate if applicable

६. जात प्रमाण पत्र ( आवश्यक असल्यास )

         7

7. Adhar Card Xerox ( 1 xerox)

.आधार कार्ड -१ प्रत

 

सूचना :-

1. प्रवेश घेण्यास केवळ एकाच व्यक्तीस महाविद्यालयात सोडले जाईल. सोबत जाण्यासकुणासही परवानगी नसेल. ( कृपया सहकार्य करावे )

२. तोंडावर मास्क असेल तरच आत जाण्यास परवानगी देण्यात येईल.

३. प्रवेश प्रक्रियेची आवश्यक कागद पत्रके जमा झाल्यावर भोंसला मिलिटरी महाविद्यालयाचा फॉर्म व फी भरण्या संदर्भात आपल्या मोबाईल वर लिंक ( link) व फी रक्कम बाबत मेसेज येईल. त्याप्रमाणे त्वरीत पूर्तता करावी .

 

 
 
                                                                               
               उप प्राचार्य                                                                                                                      प्राचार्य
      भोंसला मिलिटरी कॉलेज (क.म)                                                                                  भोंसला मिलिटरी कॉलेज 
             नाशिक-५                                                                                                                         नाशिक-५